Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 
Home arrow GIMNAZJUM arrow Aktualności 2011/2012 arrow Wyprawka szkolna 2012
Wyprawka szkolna 2012 Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
11.07.2012.
W sekretariacie  Zespo?u Placówek O?wiatowych w Trzcianie mo?na pobra? wniosek na dofinansowanie zakupu podr?czników.
Wyprawka jest skierowana dla uczniów pochodz?cych z rodziny w której dochód na osob? nie przekracza:
- klasa I szko?y podstawowej - gdy dochód na osob? w rodzinie nie jest wy?szy ni? 504 z? netto,
- pozostali uczniowie klas obj?tych programem mog? ubiega? si? o pomoc, je?li dochód na osob? w rodzinie nie jest wy?szy ni? 351 z? netto.
Zakup podr?czników do kszta?cenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielane uczniom posiadaj?cym orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego ( tj. s?abowidz?cym, nies?ysz?cym, z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim, z niepe?no sprawno?ciami sprz??onymi, w przypadku gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona wy?ej).

Wnioski mo?na sk??da? do 15 wrze?nia 2012 r.

Wniosek mo?na równie? pobra? tutaj

Zmieniony ( 04.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.