Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Dzie? Edukacji Narodowej Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
28.10.2009.

Jak co roku 14 pa?dziernika obchodzony by? Dzie? Edukacji Narodowej. Nasza spo?eczno?? szkolna z tej okazji, rozpocz??a g?ówne uroczysto?ci  o godz. 9.00  w budynku Publicznego Gimnazjum. Na wst?pie przyby?ych go?ci jak zawsze gor?co powita? Pan Dyrektor Andrzej K?cki, a byli to m.in.: ks. W?adys?aw Midura, panie z Gminnego Zespo?u Obs?ugi Szkó?, emerytowani pracownicy naszej placówki oraz rodzice. Tu? po tym odby?o si? ?lubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum. Do naszej szko?y przyby?o w tym roku 49 nowych twarzyczek, które, mamy nadziej?, godnie b?d? reprezentowa? nasz? placówk? w konkursach, zawodach sportowych i innych przedsi?wzi?ciach.

Tu? po ceremonii ?lubowania Pan Dyrektor wr?czy? nagrody dla 9 nauczycieli oraz 5 pracownikom administracji i obs?ugi. By?y to wyró?nienia za rok szkolny 2008/2009. Nagrodzeni zostali: Panie: Marta B?asi?ska, Marta K?cka, Kazimiera Wi?niewska, Renata Paruch, Agnieszka Mucha, Maria Pijanowska, Lucyna Wrona, Danuta Kupiec oraz Pan Wojciech Machaj, a tak?e  Panie: Renata Stalmach, Maria Stanisz, Genowefa Kuska, Cecylia Wid?a i Pan Marek Statek.

Po oficjalnej cz??ci, nadszed? czas na program artystyczny. G?os zabrali uczniowie klasy IIb oraz zespó? "?piewaj?ce Gitary" pod przewodnictwem p. Barbary Burkowicz, p. Marty B?asi?skiej oraz p. Renaty Paruch. Recytowano wiersze, ?piewano piosenki, a wszystko dotyczy?o ?wi?ta edukacji i zosta?o nagrodzone gromki brawami.

Na zako?czenie przewodnicz?cy SU z?o?y? wszystkim zebranym serdeczne ?yczenia, a m?odzie? przekaza?a drobne upominki i kwiaty na r?ce nauczycieli i pracowników szko?y,   zarówno tych pracuj?cych jak i znajduj?cych si?  na zas?u?onej emeryturze.

Dla uczniów by? to dzie? wolny od zaj??, a nauczyciele, pracownicy obs?ugi oraz rodzice udali si? jeszcze na pocz?stunek do szkolnej sto?ówki. Panowa? i?cie ?wi?teczny nastrój, poniewa? za oknami niespodziewanie pojawi? si? bia?y puch.

Tekst: Maciej Król kl. II a

 
Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.