Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 
Home arrow Patron SP
Patron SP Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
18.12.2009.

?wi?ty Jan Kanty - patron Publicznej Szko?y Podstawowej w Trzcianie

 cz?owiek wykszta?cony, pracowity, wspó?czuj?cy innym, wra?liwy i mi?osierny.

Urodzi? si? 24 VI 1390 r. w miasteczku K?ty odleg?ym 30 km od O?wi?cimia. Wywodzi? si? z zamo?nej rodziny mieszcza?skiej. Jego ojciec, Jan Waci?ga, by? bogatym mieszka?cem ?ywca, a tak?e przez pewien czas burmistrzem tego miasta. Matka mia?a na imi? Maria. Dosy? pó?no, bo w 23. roku ?ycia, rozpocz?? studia w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzyma? stopie? magistra sztuk (dzisiejszy doktorat). Mi?dzy rokiem 1418-1421 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie, nast?pnie w roku 1421, na pro?b? zakonników, bo?ogrobców, w Miechowie ko?o Krakowa zosta? kierownikiem tamtejszej szko?y klasztornej. Tam te? g?osi? kazania w j?zyku polskim oraz przepisywa? (kopiowa?) dzie?a, szczególnie ?w. Augustyna, gdy? bo?ogrobcy jako kanonicy regularni opierali si? na regule zakonnej opracowanej przez wspomnianego biskupa Hippony. Czyni? to tak?e pó?niej przez lat 40, kopiuj?c dzie?a tak?e innych autorów, w tym ?w. Tomasza z Akwinu. W roku 1429 rozpocz?? wyk?ady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (sztuki wyzwolone - wyk?ada? logik?, fizyk? i ekonomi? Arystotelesa), przez kilka lat pe?ni? funkcj? dziekana wydzia?u. ?w. Jan przez lat 14 (b?d?c profesorem na Wydziale Filozoficznym) studiowa? w Akademii Krakowskiej teologi? i studia uwie?czy? stopniem magistra teologii (dzisiejszy doktorat), po czym wyk?ada? w tej?e Akademii teologi?. Zosta? uhonorowany kanoni? przy ko?ciele ?w. Floriana w Krakowie oraz otrzyma? probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego urz?du zrezygnowa?, gdy? uwa?a?, ?e nie mo?e czerpa? dochodów z funkcji, której faktycznie nie móg? pe?ni?, pracuj?c jako profesor w Krakowie. ?w. Jan odby? pielgrzymk? do Rzymu (niektórzy uwa?aj?, ?e kilkakrotnie). W ?ywotach ?wi?tego wspominano o jego pielgrzymowaniu do Ziemi ?wi?tej. Faktycznie by?y to pielgrzymki do Miechowa, gdzie w bazylice bo?ogrobców, w Grobie Pa?skim przechowywano relikwie ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. Nasz Patron s?yn?? z wielkich dzie? mi?osierdzia, w pracy duszpasterskiej krzewi? kult eucharystyczny i zach?ca? do cz?stego przyjmowania Komunii ?wi?tej, wiele czasu po?wi?ca? pracy w konfesjonale. Pe?en zas?ug, w opinii ?wi?to?ci, odszed? do Pana 24 XII 1473 r. Pochowano go w podziemiach ko?cio?a ?w. Anny w Krakowie, gdzie do dzisiaj znajduj? si? jego relikwie. Beatyfikacja ?w. Jana Kantego mia?a miejsce 27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 1767 r. (J. Swastek, H. Fros, W. Zalewski).?w. Jan Kanty jest patronem Polski, g?ównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa, profesorów, m?odzie?y, studentów, „Caritas”, szkó? katolickich. W ikonografii przedstawia si? ?w. Jana Kantego m. in. jako kap?ana w ornacie, jako teologa i profesora, w todze i birecie doktorskim na g?owie, z ksi?g? w d?oni. Mo?na te? zobaczy? ?w. Jana oddaj?cego kobiecie cudownie scalony rozbity garnek z mlekiem (obraz w ko?ciele parafialnym w Marianowie k. Korycina), buty ubogiemu, pieni?dze zbójcom. W kompozycjach grupowych ?w. Jan wyst?puje razem ze ?w. Jackiem, ?w. Stanis?awem Kostk? i b?. Szymonem z Lipnicy. (M. Jacniacka, U. Janicka-Krzywda)

Liturgiczny obchód ku czci ?w. Jana Kantego przypada na dzie? 20 pa?dziernika i ma rang? wspomnienia obowi?zkowego ( w Archidiecezji Krakowskiej - uroczysto??). Modlitwy formularza , jak te? teksty Liturgii Godzin przybli?aj? nam osob? ?wi?tego, ale te? daj? sposobno?? modlitwy za jego wstawiennictwem. W kolekcie mszalnej prosimy, aby?my za przyk?adem ?w. Jana Kantego okazuj?c mi?osierdzie wszystkim ludziom otrzymali od Boga przebaczenie naszych grzechów. Modlitwa nad darami zawiera pro?b? (za wstawiennictwem ?wi?tego), aby?my mi?uj?c Boga ponad wszystko, a bli?nich ze wzgl?du na Pana, mogli si? Jemu podoba? w my?lach i czynach. Natomiast po Komunii prosimy, aby?my przez zas?ugi ?w. Jana Kantego na?ladowali jego mi?osierdzie i mieli udzia? w jego szcz??ciu wiecznym.

Niech wi?c osoba ?w. Jana Kantego pobudza nas do pilnego i bardziej g??bszego poznawania prawd naszej wiary, gorliwego kultu eucharystycznego oraz do czynów chrze?cija?skiego mi?osierdzia.

 

 

Zmieniony ( 26.03.2014. )
 
© 2021 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.