Losowy cytat

 
Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
?yczenia ?wi?teczne i wigilie klasowe
Redaktor: Administrator   
22.12.2009.
Aby przy ?wi?tecznym stole nie zabrak?o ?wiat?a

 i ciep?a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niós? ze sob? szcz??cie

i pomy?lno??.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Projekt - Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy
Redaktor: Administrator   
21.12.2009.

We wrze?niu 2009 uczniowie kl. II przyst?pili do realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy”. Uczestniczyli w zaj?ciach dodatkowych  w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zaj?cia bardzo zintegrowa?y zespó? klasowy, dostarczy?y uczniom wiele nowych do?wiadcze?. Ró?norodno?? form, metod i charakteru zaj?? przyczyni?a si? do rozwoju inteligencji wielorakich.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Otrz?siny i zabawa andrzejkowa
Redaktor: Administrator   
01.12.2009.
Tradycyjnie, tu? przed zabaw? andrzejkow?, w naszym gimnazjum odbywaj? si? otrz?siny pierwszoklasistów. Scenariusz tej imprezy przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy III b
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Nie daj si? grypie
Redaktor: Administrator   
18.11.2009.
W ostatnim czasie znacz?co wzros?a liczba zachorowa? na gryp?. Co zrobi?, aby si? przed ni? uchroni?? Przeczytaj broszur? znajdujac? si? w serwisie strony, w zak?adce Dokumenty Szko?y - Zalecenia dotycz?ce profilaktyki grypy.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Konkursy przedmiotowe
Redaktor: Administrator   
16.11.2009.

W bie??cym roku szkolnym uczniowie Zespo?u Placówek O?wiatowych zakwalifikowali si? do eliminacji rejonowych z nast?puj?cych przedmiotów:

Szko?a Podstawowa

Konkurs humanistyczny: Natalia K?cka kl. VI - nauczyciel p. Jolanta B?benek

Konkurs przyrodniczy: Natalia K?cka kl. VI, Jan Wo?owiec kl. VI - nauczyciel p. Cecylia Rusak

Gimnazjum

"Wiem wi?cej" - Adamczyk Adrian kl. III b, Babicz Agnieszka kl. II a, Gacek Joanna kl. III a, Gacek Miko?aj kl. II b,  Goc  Bogus?awa kl. II b, Wolak Marcin kl. II b  - nauczyciel p. Andrzej K?cki

J?zyk polski - Babicz Agnieszka kl. II a, Goc Bogus?awa kl. II b - nauczyciel p. Jadwiga Kukla

Historia - Piórecka Renata kl. III a -  nauczyciel p. Jadwiga Kukla

Fizyka - Gacek Joanna kl. III a, Anna Korta kl. III a -  nauczyciel p. Agnieszka Mucha

Geografia - Gacek Miko?aj kl. II b, Anna Korta kl. III a - nauczyciel Danuta Kupiec

 

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom oraz ?yczymy sukcesu w etapie rejonowym

Zmieniony ( 02.01.2014. )
 
?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci oraz ?wi?to Patronów Szkó?
Redaktor: Administrator   
16.11.2009.

W tym roku po??czono ?wi?to Patrona Gimnazjum ks. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego oraz ?wi?to Patrona Szko?y Podstawowej ?w. Jana Kantego. G?ówne uroczysto?ci rozpocz??y si? uroczyst? Msz? ?w. w Ko?ciele Parafialnym w Trzcianie o godz. 8.00. Liturgii przewodniczy? proboszcz ks. W?adys?aw Midura oraz ks. Janusz Wszo?ek. S?owo Bo?e wyg?osi? do zgromadzonej m?odzie?y ksiadz katecheta. Mówi? o tym, ?e do osi?gni?cia sukcesu potrzebne jest s?owo "chc?" , jest to niezb?dny poczatek drogi do lepszego ?ycia, krok do zbawienia. Po Mszy ?w. za pocztami sztandarowymi obu szko?y m?odzie? przesz?a na sal? gimnastyczn? Publicznego Gimnazjum.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Dzie? Edukacji Narodowej
Redaktor: Administrator   
28.10.2009.

Jak co roku 14 pa?dziernika obchodzony by? Dzie? Edukacji Narodowej. Nasza spo?eczno?? szkolna z tej okazji, rozpocz??a g?ówne uroczysto?ci  o godz. 9.00  w budynku Publicznego Gimnazjum. Na wst?pie przyby?ych go?ci jak zawsze gor?co powita? Pan Dyrektor Andrzej K?cki, a byli to m.in.: ks. W?adys?aw Midura, panie z Gminnego Zespo?u Obs?ugi Szkó?, emerytowani pracownicy naszej placówki oraz rodzice. Tu? po tym odby?o si? ?lubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum. Do naszej szko?y przyby?o w tym roku 49 nowych twarzyczek, które, mamy nadziej?, godnie b?d? reprezentowa? nasz? placówk? w konkursach, zawodach sportowych i innych przedsi?wzi?ciach.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 433 - 440 z 441
© 2019 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.