Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Konkursy przedmiotowe
Redaktor: Administrator   
16.11.2009.

W bie??cym roku szkolnym uczniowie Zespo?u Placówek O?wiatowych zakwalifikowali si? do eliminacji rejonowych z nast?puj?cych przedmiotów:

Szko?a Podstawowa

Konkurs humanistyczny: Natalia K?cka kl. VI - nauczyciel p. Jolanta B?benek

Konkurs przyrodniczy: Natalia K?cka kl. VI, Jan Wo?owiec kl. VI - nauczyciel p. Cecylia Rusak

Gimnazjum

"Wiem wi?cej" - Adamczyk Adrian kl. III b, Babicz Agnieszka kl. II a, Gacek Joanna kl. III a, Gacek Miko?aj kl. II b,  Goc  Bogus?awa kl. II b, Wolak Marcin kl. II b  - nauczyciel p. Andrzej K?cki

J?zyk polski - Babicz Agnieszka kl. II a, Goc Bogus?awa kl. II b - nauczyciel p. Jadwiga Kukla

Historia - Piórecka Renata kl. III a -  nauczyciel p. Jadwiga Kukla

Fizyka - Gacek Joanna kl. III a, Anna Korta kl. III a -  nauczyciel p. Agnieszka Mucha

Geografia - Gacek Miko?aj kl. II b, Anna Korta kl. III a - nauczyciel Danuta Kupiec

 

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom oraz ?yczymy sukcesu w etapie rejonowym

Zmieniony ( 02.01.2014. )
 
?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci oraz ?wi?to Patronów Szkó?
Redaktor: Administrator   
16.11.2009.

W tym roku po??czono ?wi?to Patrona Gimnazjum ks. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego oraz ?wi?to Patrona Szko?y Podstawowej ?w. Jana Kantego. G?ówne uroczysto?ci rozpocz??y si? uroczyst? Msz? ?w. w Ko?ciele Parafialnym w Trzcianie o godz. 8.00. Liturgii przewodniczy? proboszcz ks. W?adys?aw Midura oraz ks. Janusz Wszo?ek. S?owo Bo?e wyg?osi? do zgromadzonej m?odzie?y ksiadz katecheta. Mówi? o tym, ?e do osi?gni?cia sukcesu potrzebne jest s?owo "chc?" , jest to niezb?dny poczatek drogi do lepszego ?ycia, krok do zbawienia. Po Mszy ?w. za pocztami sztandarowymi obu szko?y m?odzie? przesz?a na sal? gimnastyczn? Publicznego Gimnazjum.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Dzie? Edukacji Narodowej
Redaktor: Administrator   
28.10.2009.

Jak co roku 14 pa?dziernika obchodzony by? Dzie? Edukacji Narodowej. Nasza spo?eczno?? szkolna z tej okazji, rozpocz??a g?ówne uroczysto?ci  o godz. 9.00  w budynku Publicznego Gimnazjum. Na wst?pie przyby?ych go?ci jak zawsze gor?co powita? Pan Dyrektor Andrzej K?cki, a byli to m.in.: ks. W?adys?aw Midura, panie z Gminnego Zespo?u Obs?ugi Szkó?, emerytowani pracownicy naszej placówki oraz rodzice. Tu? po tym odby?o si? ?lubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum. Do naszej szko?y przyby?o w tym roku 49 nowych twarzyczek, które, mamy nadziej?, godnie b?d? reprezentowa? nasz? placówk? w konkursach, zawodach sportowych i innych przedsi?wzi?ciach.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
70 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej
Redaktor: Administrator   
23.09.2009.

17 wrze?nia 2009 roku w naszej szkole mia?y miejsce uroczyste obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Po??czone zosta?y one z ods?oni?ciem tablicy pami?tkowej po?wi?conej pierwszej ofierze II wojny ?wiatowej na terenie Gminy Trzciana - ppor. Micha?owi ?ukaszewiczowi.


 

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Rozpocz?cie nowego roku szkolnego
Redaktor: Administrator   
23.09.2009.

W ca?ej Polsce uczniowie szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ?rednich, 1 wrze?nia, rozpocz?li rok szkolny i katechetyczny. Nasza szko?a uroczysto?? t? rozpocz??a od Mszy ?w. w ko?ciele parafialnym w Trzcianie. W liturgii uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Nie zabrak?o tak?e pocztów  sztandarowych obu szkó?.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 61 62 63 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 497 - 501 z 501
© 2021 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.