Wyjazd do Bochni
Redaktor: Administrator   
09.11.2011.

Dnia 29 wrze?nia 2011 roku uczniowie z naszej szko?y wraz ze sztandarem udali si? na wycieczk? do Bochni. Wyjazd ten by? po?wiecony 30 rocznicy ?mierci patrona naszego gimnazjum  Ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego.

Na pocz?tek udali?my si? na miejscowy cmentarz. Nale?y on do najstarszych cmentarzy na terenie Polski, które usytuowane s? poza obr?bem placów ko?cielnych. Funkcjonuje on od 1787 roku i znajduje si? tam wiele zabytkowych nagrobków. Nast?pnie w ko?ciele ?w. Miko?aja odby?a si? msza rozpoczynaj?ca sesja po?wiecon? Prymasowi Tysi?clecia. Po niej udali?my si? do Oratorium ?w. Kingi gdzie nast?pi? ci?g dalszy sesji. Uczniowie I LO w Bochni rozpocz?li uroczystym programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Barbary Ptak.  Kolejno swoje referaty na temat  ?ycia i dzia?alno?ci kard. Wyszy?skiego wyg?osili:

- Anna Rastawicka (Instytut Prymasowski Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego),na temat: Kardyna? Prymas Stefan Wyszy?ski jako cz?owiek i kap?an,

- dr Maciej Korku? (Instytut Pami?ci Narodowej), na temat: Kardyna? Prymas Stefan Wyszy?ski, wielki cz?owiek na trudne czasy,

- ks. dr Robert N?cek (Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II), Kardyna? Prymas Stefan Wyszy?ski – o naprawie pa?stwa, pod nieobecno?? ksi?dza jego referat wyg?osi? ks. Tomasz Góra  z Trzciany.

Uczniowie naszego gimnazjum nie ukrywaj?, ?e patron jest dla nich ?ród?em inspiracji w codziennym ?yciu: Kardyna? Stefan Wyszy?ski imponuje mi w sposobie bycia, w tym jak oddawa? si? dla ojczyzny – mówi Mateusz Adamczyk. Patron naszej szko?y jest dla mnie wzorem. Chcia?abym d??y? do tego, ?eby w przysz?o?ci tak si? zachowywa? jak on – mówi Anna Babicz.

Pan dyrektor Andrzej K?cki stwierdzi?, ?e sesja naukowa jest dla uczniów okazj? do przypomnienia warto?ci, jakie nios?o ?ycie i pos?ugiwanie Prymasa Tysi?clecia. Kiedy przyst?powali?my do projektu nadawania naszej szkole imienia tej w?a?nie postaci, mieli?my na uwadze przede wszystkim to, a?eby program wychowawczy szko?y oparty by? w?a?nie o te warto?ci, którym wierny by? S?uga Bo?y Stefan Kardyna? Wyszy?ski – mówi? dyrektor.

                                                                                                                    Kamil Fory? kl. III b

Zmieniony ( 04.03.2013. )